Dějepis (otázky) .zip

 1. Pravěk
 2. Starověký Orient
 3. Starověké Řecko
 4. Starověký Řím
 5. Středomoří a SZ Evropa v raném středověku
 6. Vytváření slovanských států v raném středověku
 7. Středověká kultura, vzdělanost a společnost
 8. Válečné konflikty vrcholného středověku
 9. České království za Přemyslovců a Lucemburků
10. Husitství
11. Zámořské objevy a evropský kolonialismus
12. Renesance, humanismus a reformace a baroko a protireformace
13. Evropské velmoci raného novověku
14. Evropa v době třicetileté války
15. Evropské absolutistické monarchie
16. Americká a francouzská revoluce
17. České národní obrození
18. Revoluční hnutí v 1.pol.19.stol.
19. Průmyslová revoluce
20. Proměny a vztahy velmocí ve 2.pol.19.stol.
21. Česká politika ve 2.pol.19.stol.
22. První světová válka
23. Vznik Československa
24. Totalitní a diktátorské režimy v meziválečném období
25. První Československá republika
26. Druhá světová válka
27. Svět v období studené války
28. Československo po 2. světové válce
29. Asie, Afrika a Amerika ve 20.stol.
30. Svět, Evropa a Česko na přelomu 2. a 3. tis.

Všechny tyto maturitní otázky byly zpracovány ve školním roce 2007/08 na Gymnasiu Jiřího Gutha-Jarkovského na Praze 1 a jejich autorem jsem já, tedy Ondřej Kališ.